Advisory

Full Name Role Email Cell Phone
Dr. Prasad Makam Chair pramakam@yahoo.com (919) 961-9502
Mr. Jayaraj Kalmat Co-Chair jkalmat@hotmail.com (248) 894-5340
Dr. Krupa Rajur Member kruprajur@gmail.com (603) 493-2729
Dr. Renuka Ramappa Member ramapparenuka@yahoo.com (727) 364-7488
Dr. Gogi Ramappa Member renram2002@yahoo.com (727) 364-7489
Mr. Krishna Murthy Member
Mr. Vijay Kotrappa Member vkotrappa@gmail.com